Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia zabezpečuje konzervatívnu starostlivosť o pacienta >>>

Neurochirurgická ambulancia

Neurochirurgická ambulancia sa zaoberá indikáciou operácií a návrhom ďalšej terapie >>>

Medicentrum

Spolupráca verejného a súkromného sektora je >>>

Cennik lekárskych výkonov

Cenník poplatkov pre poistencov zmluvných poisťovní – neurológia

v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorými sa vymedzujú rozsahy výkonov, a podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Balík nadštandardných služieb / Telefonický manažment zdravotného stavu pacienta, SMS notifikácia, elektronické poradenstvo, management časovania indikovaných vyšetrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vydanie registračnej karty na obdobie 12 mesiacov. Cena: 55,- €

Balík nadštandardných služieb pre dôchodcov a invalidných dôchodcov / Telefonický manažment zdravotného stavu pacienta, SMS notifikácia, elektronické poradenstvo,  management časovania   indikovaných vyšetrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vydanie registračnej karty  na obdobie 12 mesiacov. Cena: 25,- €

Vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez odoslania všeobecným lekárom. Cena: 35,- €

Hemodynamický monitoring. Cena: 8,- € / deň
/ kontrola vitálnych funkcií pred, počas a po podaní, pitný režim, neustály dohľad zdrav. pracovníka, poskytnutie lôžka, prikrývky/  

Vyhotovenie kópie dokumentov pri  potrebe viac ako 1 kópie. Cena: 0,50 centov / strana

Vyhotovenie kópie celej dokumentácie  pri strate. Cena: 10,- €

Zaslanie dokumentov, žiadaniek poštou. Cena: 2,50 €

Opätovné vypísanie žiadanky, receptu  pri strate, alebo prepadnutí platnosti. Cena: 2,- €

Vypracovanie posudku pre soc. poisťovňu, životnú poistku, pre potvrdenie na zbrojný, vodičský preukaz Cena: 25,- €

Vypracovanie administratívnej správy /napr. odvolanie po zamietnutí KN. Cena: 15,- €

Vypracovanie posudku pre soc. poisťovňu, životnú poistku, pre potvrdenie na zbroj., vodič. preukaz do 48 hod. Cena: 35,- €

Vypracovanie posudku pre soc. poisťovňu, životnú poistku, pre potvrdenie na zbroj., vodič. preukaz do 24 hod. Cena: 50,- €

Z02 Vyšetrenie na administratívne účely 

 • Z02.0 Vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov  na žiadosť ošetrujúceho lekára alebo pacienta
 • Z02.1 Vstupná prehliadka (pred nástupom do zamestnania) na žiadosť ošetrujúceho lekára alebo pacienta
 • Z02.3 Vyšetrenie pri odvodoch brancov na žiadosť ošetrujúceho lekára a lebo pacienta
 • Z02.4 Vyšetrenie na vodičský preukaz  na žiadosť ošetrujúceho lekára alebo pacienta
  o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
 • Z02.5 Vyšetrenie pred športovou súťažou  na žiadosť ošetrujúceho lekára alebo pacienta
 • Z02.6 Vyšetrenie pre poisťovňu   na žiadosť ošetrujúceho lekára, komerčnej poisťovne alebo pacienta
 • Z02.7 Vydávanie lekárskych potvrdení  (na administratívne účely)
  o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu,  
  o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium /SOU, SŠ, VŠ /, 
  o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom,
  absolvovanie rehabilitačného programu a podobne , 
  o zdravotnej spôsobilosti pred prácou v zahraničí, 
  o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz, 
  o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pracovnej činnosti, 
  o zdravotnej spôsobilosti pre športovcov, 
  potvrdenie v súvislosti s výkonom povolania,
  potvrdenie na zdravotný preukaz,
  potvrdenie do školy na telesnú výchovu,
  potvrdenie preskribcie pri ceste do zahraničia,
  vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie 
   - na žiadosť občana
  vystavenie nálezu pre sociálnu poisťovňu na žiadosť občana
  vystavenie odporúčania alebo nálezu na kúpeľnú liečbu nehradenú z verejného zdravotného poistenia)

Vyšetrenie na administratívne účely základné. Cena: 5,- €

Vyšetrenie na administratívne účely krátka správa. Cena: 10,- €

Vyšetrenie na administratívne účely Kompletné zhodnotenie stavu a správa. Cena: 25,- €

Vyhotovenie krátkeho potvrdenia / napr. o implantovanom  kove v tele. Cena: 5,- €

Vyhotovenie krátkeho potvrdenia / napr. o implantovanom  kove v tele/ v cudzom jazyk. Cena: 10,- €

Preventívne prehliadky na žiadosť pacienta. Cena: 30,- €

EMG vyšetrenie na vlastnú žiadosť.
EMG tetania.  Cena: 20,- €
EMG vyš vodivostné štúdie. Cena: 30,- €
EMG vyš. Ihlové štúdie. Cena: 45,- €

Konzultácia na žiadosť pacienta s dokumentáciou, po predchádzajúcom vyšetrení iným neurológom ako „ second opinion“ , mimo úhrady zdravotnej poisťovne. Cena: 30,- €

Odber krvi na vlastnú žiadosť pacienta. Cena: 10,- € + cena podľa cenníka z laboratória

I.v. injekcia na vlastnú žiadosť. Cena: 10,- €

Paravertebrálny obstrek na vlastnú žiadosť. Cena: 15,- € 

Vyšetrenie, či je občan pod účinkom návykovej látky na vlastnú žiadosť pacienta. Cena: 20,- €

Vyhotovenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie napr. pri zmene lekára na žiadosť súdu a iných inštitúcií, ako aj komerčných poisťovní. Cena: 25,- €

Vyhotovenie správy v cudzom jazyku. Cena: 50,- €

Aplikácia C vitamínu. Cena: 35,- €
/denný stacionár + liečivo + pitný režim+ kontrola vit. funkcií pred počas a po podaní infúzie/

Aplikácia jednozložkovej GUNA inj. Cena: 15,- €

Aplikácia dvojzložkovej GUNA inj. Cena: 25,- €

Poskytovanie TENS, magnetoterapie a RHB techník na žiadosť pacienta. Cena: 20,- € / 30 min

Vyšetrenie TK nesúvisiace s neurologickým vyšetrením, alebo na žiadosť pacienta Cena: 2,- €

Edukačný materiál Cena: 10,- €

Nadštandardný balík  Psychoterapia 
Komunikácia s pacientom alebo jeho  blízkymi o zdravotnom stave  na žiadosť pacienta nad rámec základného hradeného vyšetrenia. Konzultácie, pohovor, rady (bez zdravotnej indikácie alebo nad rámec hradeného vyšetrenia z verejného zdravotného poistenia  pri základnej diagnóze).......každá začatá polhodina Cena: 50,- €

 

Cenník pre poistencov nezmluvných poisťovní, cudzincov, samoplatcov - Neurológia

Vyšetrenie, dokumentácia. Cena: 35,- €
Kontrola. Cena: 20,- €
EMG tetania  Cena: 20,- €
EMG vyš vodivostné štúdie. Cena: 30,- €
EMG vyš. Ihlové štúdie. Cena: 45,- €
Infúzia. Cena: 15,- € + liečivo/deň
Obstrek paravertebrálne. Cena: 15,- € + liečivo
Obstrek karpálneho kanála. Cena: 30,- € + liečivo
Manipulačná liečba. Cena: 20,- €
I.m. injekcia. Cena: 5,- €+ liečivo
I.v. injekcia. Cena: 10,- €
Odber krvi. Cena: 10,- € + cena podľa cenníka z laboratória
Kontrola KT. Cena: 2,- €

Ostatné poplatky za administatívne úkony ako u zazmluvneného paienta

 

Cenník poplatkov pre poistencov zmluvných poisťovní  /VŠZP/ – neurochirurgia

Balík nadštandardných služieb/ Telefonický manažment zdravotného stavu pacienta, SMS notifikácia, elektronické poradenstvo,  management časovania   indikovaných vyšetrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vydanie registračnej karty  na obdobie 12 mesiacov. Cena: 85,- €

VIP Balík nadštandardných služieb zabezpečený lekárom s titulom Doc., al. Profesor / Telefonický manažment zdravotného stavu pacienta, SMS notifikácia, elektronické poradenstvo,  management časovania   indikovaných vyšetrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vydanie registračnej karty  na obdobie 12 mesiacov. Cena: 95,- €

Hemodynamický monitoring. Cena: 8,- € / deň
/ kontrola vitálnych funkcií pred, počas a po podaní, pitný režim, neustály dohľad zdrav. pracovníka, poskytnutie lôžka, prikrývky/  

Vyhotovenie kópie dokumentov, pri strate, potrebe viac ako 1 kópie 0,50 centov / strana

Zaslanie dokumentov, žiadaniek poštou. Cena:2,50,- €

Opätovné vypísanie žiadanky, receptu  pri strate, alebo prepadnutí platnosti. Cena: 2,- €

Vypracovanie posudku pre soc. poisťovňu, životnú poistku, pre potvrdenie na zbrojný, vodičský preukaz. Cena: 25,- €

Vyšetrenie a vypracovanie posudku pre nástup do práce na žiadosť zamestnávateľa. Cena:25,- €

Preventívne prehliadky na žiadosť pacienta. Cena: 25,- €

Aplikácia C vitamínu. Cena:35,- €
/ denný stacionár + liečivo + pitný režim+ kontrola vit. funkcií pred počas a po podaní infúzie/

Aplikácia jednozložkovej GUNA inj. Cena: 15,- €

Aplikácia dvojzložkovej GUNA inj. Cena: 25,- €

Poskytovanie TENS, magnetoterapie a RHB techník na žiadosť pacienta. Cena: 15,- €/30min

Edukačný materiál. Cena: 10,- €

Nadštandardný balík  Psychoterapia 
Komunikácia s pacientom alebo jeho  blízkymi o zdravotnom stave  na žiadosť pacienta nad rámec základného hradeného vyšetrenia. Konzultácie, pohovor, rady (bez zdravotnej indikácie alebo nad rámec hradeného vyšetrenia z verejného zdravotného poistenia  pri základnej diagnóze).......každá započatá polhodina. Cena: 50,- €

Cenník pre poistencov nezmluvných poisťovní /Dôvera, Union/,  cudzincov, samoplatcov -  Neurochirurgia 

Balík nadštandardných služieb/ Telefonický manažment zdravotného stavu pacienta, SMS notifikácia, elektronické poradenstvo,  management časovania   indikovaných vyšetrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vydanie registračnej karty  na obdobie 12 mesiacov. Cena: 95,- €

VIP Balík nadštandardných služieb zabezpečený lekárom s titulom Doc., alebo Profesor / Telefonický manažment zdravotného stavu pacienta, SMS notifikácia, elektronické poradenstvo,  management časovania   indikovaných vyšetrení u iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vydanie registračnej karty  na obdobie 12 mesiacov. Cena: 105,- €

Kontrolné vyšetrenie. Cena: 10,- €

Denný stacionár. Cena: 15,- € + liečivo/deň

Obstrek  paravertebrálnych svalov /výkon + liečivo/. Cena: 15,- €

Obstrek n. trigeminus /výkon + liečivo/. Cena: 30,- €

Obstrek karp. Kanála /výkon + liečivo/. Cena: 30,- €

Manipulačná liečba. Cena: 20,- €

I.m. injekcia. Cena: 3,- € +liečivo

I.v. injekcia. Cena: 10,- € + liečivo

Odber krvi. Cena: 10,- € + cena podľa cenníka z laboratória

Kontrola KT. Cena: 2,- €

Aplikácia C vitamínu. Cena: 35,- €
/denný stacionár + liečivo + pitný režim+ kontrola vit. funkcií pred počas a po podaní infúzie/

Aplikácia jednozložkovej GUNA inj. Cena: 15,- €

Aplikácia dvojzložkovej GUNA inj. Cena: 25,- €

Poskytovanie TENS, magnetoterapie a RHB techník na žiadosť pacienta. Cena: 15,. € / 30 min

Edukačný materiál. Cena:10,- €