Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia zabezpečuje konzervatívnu starostlivosť o pacienta >>>

Neurochirurgická ambulancia

Neurochirurgická ambulancia sa zaoberá indikáciou operácií a návrhom ďalšej terapie >>>

Medicentrum

Spolupráca verejného a súkromného sektora je >>>

MUDr. Róbert Illéš

Zástupca prednostu na neurochirurgickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Nemocnici s poliklinikou akademika Ladislava Dérera v Bratislave. Súčasne vykonáva konzultačnú činnosť pre Fakultnú nemocnicu v Trnave a Detskú fakultnú nemocnicu v Bratislave.
Narodil sa 25. februára 1971 v Nitre.

Vzdelanie
1977 – 1984 – základný stupeň vzdelania s vyznamenaním v Nitre
1985 – 1989 – úplné stredoškolské vzdelanie s vyznamenaním na Gymnáziu E. Gudernu v Nitre
1990 – 1996 – všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte univerzity Komenského v Bratislave s vyznamenaním
Postgraduálne vzdelanie:
1999 – špecializačná odborná skúšku z odboru chirurgia
2004 – odborná skúška II. stupňa v odbore neurochirurgia
V súčasnosti doktorandské štúdium (PhD.) s témou Manažment ťažkých kraniocerebrálnych poranení.

Pracovné skúsenosti
1996 – neurochirurgická klinika LFUK FNsP v Bratislave ako lekár jednotky intenzívnej starostlivosti.
1996 – 1997 – vojenská služba na Ministerstve obrany SR ako lekár
2006 – zástupca prednostu NCHK Bratislava

Počas štúdií sa venoval študentskej vedeckej činnosti na tému management cervikálnej osteochondrózy. Aktívne sa zúčastňoval na vedeckých odborných podujatiach. Bol autorom a spoluautorom 36 vedeckých prednášok a vedeckých článkov v odbornej literatúre. Zúčastnil sa na viacerých národných a svetových neurochirurgických kongresoch a podujatiach. V roku 1999 bol na zahraničnom študijnom pobyte na neurochirurgickej klinike FNsP v Ostrave v ČR so zameraním na stabilizácie hrudnej a driekovej chrbtice. V roku 2000 sa zúčastnil na kurze z neurotraumatológie vo Viedni. Pracoval na projekte TBI trac pod záštitou International Brain Trauma Foundation New York. Získal viacero certifikátov a zúčastnil sa medzinárodných kurzov:
• EMN Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologia EMN Congres, May 2001, Moscow
• AO INTERNATIONAL Central European Comprehensive Spine Course, Jun 2003, Budapest, Hungary
• AOSPINE EUROPEAN REGION Aospine Central European Comprehensive Course, Marec 2004, Warsaw, Poland
• MEDTRONIC Medtronic Spine Meeting, September 2004, Nové Zámky, Slovak republic
• EUROSPINE BCN 2005 Eurospine 2005, september 2005, Barcelona
• I.Ortopedická klinika LFUK Bratislava Chlumský spondylochirurgický kurz, september 2005, Bratislava
• DEPUYSPINE Depuy Spine Cervical Spine Meeting Treating Extremes, Februar 2006 Germany
• MEDTRONIC Cervical Motion Maintenance and Fusion Promotion Principles and Techniques, Februar 2006, Lispon, Portugal
• MEDTRONIC Course :“Advanced Techniques in image Guided Surgery“, June 2006, Sintra, Portugal
• MEDTRONIC Fundamental Princeples and Techniques in Dynamic Stabilization Solutions, Januar 20007, Austria
• IMAST International Meeting on Advanced Spine Techniques, July 2007, Island, The Bahama
• CODMAN CEE Codman Forum March 2008, Prague
• ArthroCareSpine Certificate of Training, Jun 2008, Freiburg, Germany
• Saint Louis University School of Medicine Advances in Vascular and Skull Base Surgery, December 2008, Dubai, Arab Emirates

Je členom vedeckých spoločností:
CENS – Central European Neurosurgical Society (2001)
SNS – Slovenskej neurochirurgickej spoločnostu – člen výboru SNS (1998)
SLS – Slovenskej lekárskej spoločnosti (/1997), Slovenskej neurologickej spoločnosti (2000)
EMN – Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica (2001)
WFNS – Svetovej neurochirurgickej spoločnosti (2008)

Aktívne ovláda jazyk anglický a ruský.