Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia zabezpečuje konzervatívnu starostlivosť o pacienta >>>

Neurochirurgická ambulancia

Neurochirurgická ambulancia sa zaoberá indikáciou operácií a návrhom ďalšej terapie >>>

Medicentrum

Spolupráca verejného a súkromného sektora je >>>

MUDr. Andrej DŽUBERA, PhD.

LF v Košiciach ukončil  v r. 1989, v súčasnosti pracuje ako starší samostatne pracujúci sekundárny lekár - špičkový odborník na Neurochirurgickej klinike LFUK FNsP v Bratislave. V subšpecializácii sa kontinuálne venuje spinálnej neurochirurgii. 

Vzdelanie:

1983 – 1989 všeobecné lekárstvo (MUDr.), Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach s vyznamenaním, červený diplom a cena rektora za študijné výsledky (prospech 1.20).
2000 – doktorát (titul PhD.) externe na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, doktorandská dizertačná práca na tému Chirurgická liečba degeneratívnych ochorení krčnej chrbtice (predseda komisie prof. Siman, školiteľ prof. Šteňo, oponenti prof. Rudinský, prof. Šulla a prof. Lohnert)

Prax:

od roku 1989 Neurochirurgická klinika LFUK v Bratislave
1989 – 1990 lekár leteckého vojska, Vojenský útvar 4500 Havlíčkův Brod, Česká republika (9 mesiacov)

Atestácie:

1992 – špecializačná atestačná skúška v odbore Chirurgia I. stupeň: s vyznamenaním,

Špecializačná prax:  

sekundárny lekár vrátane pohotovostných služieb na pracoviskách:
Chirurgická klinika IVZ v Bratislave (prof. Černý, prof. Čársky a prim. Kostolný – 1 rok)
Centrálne prijímacie oddelenie NsP akad. L. Dérera ( prim. Smyk – 4 mesiace)
Klinika geriatrie LFUK NsPLD Krásna Hôrka Bratislava (prof. Černák , prim. Haršányi, doc. Dúbrava – 3 mesiace)
Klinika anestézie a intenzívnej medicíny IVZ v Bratislave (doc. Májek, prim. Sámel  – 2 mesiace bez pohotovostných služieb, odvedených 37 celkových a regionálnych anestézií)
Klinika úrazovej chirurgie IVZ v Bratislave (prof. Látal, prof. Šimko, prof. Lohnert, prof. Petrovič, doc. Braunsteiner, prim. Skalinský – 3 mesiace)
-nadstavbová špecializácia v odbore neurochirurgia: 1997 ( prof. Šteňo, prof. Šulla, prof. Galanda a MUDr. Biksadský, atestačná práca na tému Monitoring kriticky chorých s ochoreniami centrálneho nervového systému.

Prednášky a publikácie:  

na vedeckých tuzemských, zahraničných a svetových odborných podujatiach do roku 2008 173 odborných prednášok, 26 prác publikovaných v odbornej tlači a 12-krát citovaný v tuzemskej alebo zahraničnej odbornej literatúre
(podrobnejšie viď http://www.neurosurgery.sk/publikacna_cin.html).
1994 – 1997 externý spoluriešiteľ medzinárodného vedeckého grantu (Neurologická klinika v Brne, prof. Kadaňka: Cervikální myelopatie – chirurgie versus konservativa”).
absolvent kompletného cyklu neurochirurgického postgraduálneho 5-ročného medzinárodného kurzu v Hradci Králové v Českej republike (1993 –1997)
1993 – 2000 externý odborný asistent pre neurochirurgiu pregraduálnej výučbovej bázy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň školiteľ študentskej vedeckej odbornej činnosti, 3 školencov doviedol až do medzinárodného kola súťaže.
od 1998 dodnes externý odborný asistent a člen skúšobnej komisie pre postgraduálne špecializačné štúdium Neurochirurgia na katedre neurochirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU)  

Zahraničné stáže a pobyty:  

1999 – Mníchov, Nemecko – Klinikum Grosharden: Neurochirurgická klinika Univerzity Ludwig – Maximilian ( prof. Reulena, prof. Steiger, prof. Olteanu, prof. Winter a Dr. Stümmer (onkoneurochirurgia nádorov mozgu s vysokým stupňom zhubnosti, peroperačný neuromonitoring v neurochirurgii a spinálna neurochirurgia)
2000 – Ostrava, Česká republika – Neurochirurgická klinika FNsP Ostrava – Poruba (prim. Palečka, PhD., a spol.) so zameraním na inštrumentované stabilizácie hrudnej a driekovej chrbtice.
2003 – Salzburgské semináre pre lekárov: Neurochirurgia (Open Society fond)
2007– 2008 – kurzy Európskej spinálnej spoločnosti (Liberec, Česká republika)
2008 – Innsbruck, Rakúsko – predné prístupy k driekovej chrbtici ( Synthes) – predklinická časť
2009 – Viedeň, Rakúsko – predné prístupy a inštrumentované výkony na driekovej chrbtici (prof. Ogon, Synthes observership) – klinická časť 

Odborné organizácie a združenia, funkcie: 

zakladajúci a aktívny člen Slovenskej spondylochirurgickej spoločnosti
člen Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu, Slovenskej neurologickej spoločnosti a Slovenskej chirurgickej spoločnosti
od 2002 vedecký sekretár výboru Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti SLS 2003 – 2005 primár (zástupca prednostu)

držiteľ neurochirurgickej licencie Slovenskej lekárskej komory typu A, B a C od roku 2008.
od roku 2008 podpredseda odbornej pracovnej skupiny Ministerstva zdravotníctva SR: Katalogizačná komisia pre zdravotnícke výkony v špecializačnom odbore neurochirurgia
od r. 2008 člen redakčnej rady odborného časopisu Neuromagazín
člen organizačného výboru troch medzinárodných neurochirurgických kongresov v Bratislave (1994, 1998 a 2008) a medzinárodného školiaceho kurzu Svetovej asociácie neurochirurgických spoločností (WFNS Course) v Bratislave v roku 2008 

za 20 rokov praxe vyše 1 800 chirurgických a neurochirurgických zákrokov 

Aktívne ovláda jazyk anglický, španielsky a ruský.